Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Skalická nemocnica opätovne získala certifikát kvality ISO 9001:2016

13.4.2021

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica v rámci zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti dosiahla ďalší významný cieľ. Opätovne sa jej podarilo získať certifikát kvality ISO 9001:2016. Na najbližšie tri roky má potvrdené čierne na bielom, že splnila prísne požiadavky na zabezpečenie kvality poskytovaných služieb podľa najvyšších noriem.

„V dňoch 8. - 9. marca 2021 bol certifikačným orgánom CERTICOM vykonaný piaty recertifikačný audit systému manažérstva kvality podľa revidovanej normy STN EN ISO 9001:2016, čím nemocnica opakovane preukázala plnenie požiadaviek tejto normy ako aj prijatej politiky kvality. Certifikát  je platný na 3 roky od 21.03.2021 do 20.03.2024 a v rámci tohto obdobia čakajú nemocnicu ešte dva kontrolné audity, veríme, že aj tie potvrdia vysokú kvalitu našich poskytovaných služieb,“ uviedol riaditeľ skalickej nemocnice MUDr. Jakub Rybár.

Zavedený systém manažérstva kvality je nástroj, ktorý môže nemocnici pomôcť zlepšovať jej celkovú výkonnosť a poskytnúť možnosti na napredovanie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb s tým súvisiacich. Prvoradým cieľom je spokojnosť pacienta, ale uvedený systém zahŕňa aj riadenie nemocnice, pracovné procesy, výber kvalifikovaného personálu, prostredie, v ktorom zamestnanci pracujú. Nemocnica týmto certifikátom deklaruje, že je dobre riadená, prevádzkovo bezpečná, že má zavedené požadované štandardy svojich činností,  je transparentná pre pacientov aj pre zamestnancov, že si je každý jej zamestnanec vedomý svojich práv a povinností a že spoločným cieľom je minimalizácia pochybení.

„Vo svojich cieľoch nemocnica kladie dôraz na trvalé zlepšovanie prístupu k pacientovi, a to najmä poskytnutím aktuálnych a  zrozumiteľných informácií o vyšetreniach, možnostiach liečby, možnostiach voľby a podielu vlastnej zodpovednosti a aktívnej spoluúčasti na liečbe. Zároveň však od pacienta vyžadujeme, že bude dodržiavať liečebný režim a pokyny ošetrujúceho personálu, a to nie len počas hospitalizácie, ale aj po prepustení do domácej starostlivosti,“ vysvetlil MUDr. Rybár.

Nemocnica tiež dbá o zlepšovanie prostredia a infraštruktúry, zabezpečuje pravidelnú údržbu a obnovu zdravotníckych prístrojov a zariadení, na ktorých vykonáva externé skúšky kvality a merania, tak aby výstupom boli zaručene správne výsledky. Nezabúda ani na znižovanie environmentálnej záťaže správnou separáciou a likvidáciou nebezpečného zdravotníckeho odpadu, mnohokrát aj za cenu  zvyšovania vlastných nákladov.

Ďalším dôležitým prvkom, ktorý vníma každý pacient, je pozitívna atmosféra personálu. „Preto v rámci systému kvality dbáme aj o dobré vzťahy na pracovisku a podporujeme našich zamestnancov vo vlastnom rozvoji, vzdelávaní a zvyšovaní kvalifikácie, tak aby svoje získané vedomosti a zručnosti premietli do kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodal riaditeľ nemocnice.

„Veľmi si prajeme, aby sa pacienti obracali na našu nemocnicu s dôverou a odchádzali od nás vyliečení resp. so zlepšeným zdravotným stavom a s pocitom, že aj pobyt v nemocnici môže byť, aj keď je nevyhnutný, príjemný,“ uviedol MUDr. Rybár. To, že na názore pacientov nemocnici záleží, dokazuje projekt zavedených dotazníkov spokojnosti. „Je to pre nás vítaná spätná väzba či už  vo forme postrehov, podnetov, poďakovaní,  riešime však aj negatívne podnety či dokonca sťažnosti tak, aby v konečnom dôsledku vždy priniesli vyriešenie či zlepšenie.“

Zavedenie systému manažérstva kvality bolo strategickým rozhodnutím vedenia nemocnice už v roku 2006. Výsledkom bolo získanie prvého certifikátu vydaného v marci 2008 v oblasti Poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ústavnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, rýchlej zdravotnej pomoci, rýchlej lekárskej pomoci a dopravnej zdravotnej služby.

Späť