Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Pacienti, návštevy, verejnosť

Zásady etického správania zamestnancov

Dobrá povesť a uznávaná kvalita značky "AGEL" je našim cieľom.

Zamestnanci spoločností skupiny AGEL dodržiavajú vysoký štandard etického správania. dodržiavaním prijatých zásad v oblasti etiky zvyšujeme úroveň a kvalitu všetkých našich činností. to sa odráža v dobrých referenciách, zvýšení bezpečia poskytovanej starostlivosti, lepšej efektívnosti, prosperite, dôvere a tiež v konkurencieschopnosti spoločnosti.


KAŽDÝ V SKUPINE AGEL:

  1. ctí mravné princípy, správa sa zdvorilo, zodpovedne, čestne, dodržiava zásady slušného správania bez ohľadu na pohlavie, etnický alebo sociálny pôvod, farbu pleti, sexuálnu orientáciu, národnosť, majetkové pomery, zdravotný stav, vek, vieru a náboženstvo, politické alebo iné zmýšľanie;
  2. pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v plnej miere rešpektuje životné hodnoty, dôstojnosť a súkromie pacienta;
  3. svoju prácu vykonáva s požadovanou mierou empatie a na čo najvyššej odbornej úrovni, ktorú si priebežne zvyšuje a dopĺňa;
  4. riadi sa legislatívou, predpismi a štandardmi súvisiacimi s výkonom jeho práce;
  5. pracuje vždy len s nevyhnutným minimom osobných údajov a dôverných informácií. S informáciami o zdravotnom stave pacientov vždy zaobchádza diskrétne a neprezentuje ich pred nepovolanými osobami
  6. koná zodpovedne, v súlade s dobrými mravmi a zásadami poctivého obchodného styku;
  7. nezneužíva svoje postavenie pre svoj osobný profit či profit tretej strany;
  8. nevyžaduje a neprijíma od pacientov a obchodných partnerov žiadne dary ani iné výhody, ktoré by mohli ovplyvniť jeho rozhodovanie a výkon práce;
  9. nestavia svoje osobné záujmy, záujmy členov svojej rodiny alebo záujmy priateľov do konfliktu so záujmami spoločnosti. Ak k tomu dôjde, alebo by dôjsť mohlo, je každý Zamestnanec povinný to oznámiť svojmu nadriadenému alebo vedeniu spoločnosti.
  10. koná a vystupuje tak, aby jeho správanie prispelo k udržaniu prestíže a zvyšovaniu spoločenského uznania spoločnosti a Skupiny AGEL a chráni ich dobrú povesť.

Tieto zásady sú určené všetkým členom štatutárnych orgánov, zamestnancom a spolupracujúcim osobám všetkých spoločností skupiny AGEL.