Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

História nemocnice

Obdobie 1431 - 1949

Dedičný pán Beckova pán Štibor zo Štiboríc dal zriadiť v slobodnom kráľovskom meste Skalica "špitál" už v roku 1431. Bola to skôr charitatívno - sociálna ustanovizeň, ako nemocnica v našom ponímaní. V 17. storočí, okrem ľudového liečiteľstva objavujú sa v našom meste "kúpeľníci", felčiari a zmluvný lekár, ktorý koordinuje činnosť a má odborný dohľad nad spomínanými liečiteľmi a pôrodnými babicami. Pravidelne sa sleduje zdravotný stav občanov, kontrolujú sa potraviny, najmä mäso, mäsové výrobky, i zdravotný stav dobytka. Dnes by sme povedali, že sa zaoberali aj hygienicko - preventívnym programom. Pri ošetrovaní bola snaha postupovať jednotne tak pre platiacich pacientov, ako aj pre liečených bezplatne. Vykonávala sa aj zdravotná výchova a osveta, ktorej dokladom je aj publikácia z roku 1771, vydaná u pána Škarnicľa v Skalici, napísaná v ľudovej reči pod názvom "Sana consilia medica, aneb zdrawá rada lékařská" od dp. Joannesa Tonsorisa, farára v Istebnom. Skalický rodák a lekár pán Prokopius vydáva o niečo neskôr ako preklad z francúzštiny od Andreja Tissota podobnú publikáciu.

V roku 1796 mesto podpísalo zmluvu s hospitálskym rádom Milosrdných bratov, aby odborne pomohli riešiť zdravotné zabezpečenie mesta a okolia. Milosrdní bratia dostali od mesta dom a peniaze na založenie a prevádzku nemocnice, ako i na zriadenie lekárne. Rehoľníci spravovali nemocnicu a za pomoci mestského lekára úspešne čelili epidémiám a následkom napoleónskych vojen, za čo dostávajú od mesta pochvalu.

V 19. storočí prebehlo prvé očkovanie proti kiahňam. Po I. svetovej vojne slúžila nemocnica ako útulok pre chudobných a vojnových poškodencov. Prvým primárom nemocnice bol MUDr. Vladimír Dýšek a mestským lekárom bol MUDr. Róbert Lacina. Keďže nemocnica poskytovala najmä služby sociálneho charakteru, mesto cítilo nedostatočnosť zdravotníckych služieb. Preto v tridsiatych rokoch vznikla myšlienka rozšírenia nemocničného ústavu.

Milosrdní bratia sa rozhodli za pomoci mesta zrealizovať tento plán a 20. apríla 1941 bol položený základný kameň a v ťažkých vojnových časoch Slovenského štátu v roku 1944 bola nová stavba prevádzky schopná tak, že sa stala expozitúrou Štátnej nemocnice v Bratislave a po bombardovaní Bratislavy sem prišlo 62 ranených aj s lekármi. Nemocnica mala 150 postelí a 50 postelí v bývalej Gazdinskej škole, v terajšom gynekologicko-pôrodníckom pavilóne. V nemocnici bolo chirurgicko - pôrodnícke, interné a infekčné oddelenie. Tieto oddelenia poskytovali všetky odborné zdravotnícke služby. Dobudovanie nemocnice sa skončilo v roku 1949 z prostriedkov UNRA, ktoré boli získané od Povereníctva zdravotníctva, z ktorých bola nemocnica dobudovaná do takého stavu budov, aká je toho času. V roku 1949 bola nemocnica poštátnená.


Obdobie 1949 - 1993

Prvým riaditeľom už štátnej nemocnice bol pán MUDr. Eduard Prikazský, primármi základných oddelení boli: na chirurgickom oddelení MUDr. Pavol Strauss, na internom MUDr. Štefan Klinda, na detskom oddelení MUDr. Peter Jankech, na gynekologicko - pôrodníckom oddelení MUDr. Fridrich Valenštín. Okrem základných oddelení tu ešte boli oddelenia: kožné, krčné, zubné, tuberkulózne. Za výrazný vzostup zdravotníckej starostlivosti, ako i za popularitu skalickej nemocnice sme vďační práve jej prvému riaditeľovi a jeho obetavému týmu. Novodobudovaná štátna nemocnica si rýchlo získala svojimi kvalitnými službami popularitu v širokom okolí. Avšak po personálnych zmenách 50-tich rokov odbornosť klesá. Zrušením okresu v Skalici odchádza riaditeľstvo nemocnice do Senice a tempo budovania nemocnice je výrazne spomalené. 

V ďalšom období boli riaditeľmi nemocnice MUDr. Miroslav Krupka, MUDr. Jaroslav Čech, MUDr. Vladimír Tükör a MUDr. Jozef Barát. Je nutné konštatovať, že i obdobie do roku 1989 bolo plodné a veľmi prospešné pre nemocnicu a každý z týchto riaditeľov sa podpísal veľkým dielom svojej práce v prospech skalickej nemocnice.

Po revolúcii v r. 1989 nastáva v zdravotníctve reforma štruktúry riadenia a financovania. Ďalším riaditeľom skalickej nemocnice sa stáva MUDr. Pavol Lovecký. Charakter doby si žiada namiesto kvantity kvalitu, intenzifikáciu a hospodárnosť práce. To potrebuje prerod myslenia celého personálu, čo je nemalým problémom. Jedným z krokov reformy je zrušenie okresných ústavov národného zdravia, čím sa stáva od 1. júla 1991 skalická nemocnica opäť samostatným právnym subjektom. Tento moment stimuluje pracovníkov k ďalším pracovným obetám v prospech teraz už samostatnej nemocnice.

Obdobie po roku 1993

V roku 1993 sa stal riaditeľom NsP Skalica primár anesteziologicko - resuscitačného oddelenia MUDr. Roman Kerekeš. Jeho prvým zástupcom bol primár rtg oddelenia MUDr. Milan Hlavatý a zástupcom pre styk s verejnosťou primár urologického oddelenia MUDr. Jozef Marenčák. Ekonomickým námestníkom bol Ing. Ivan Medlen.

V tomto roku si vedenie nemocnice vytýčilo tri hlavné ciele, ktoré sa stali opornými bodmi celého projektu. Prvoradým cieľom sa stala rekonštrukcia lôžkových oddelení v poradí: otvorenie už dokončeného urologického oddelenia, rekonštrukcia kardiologického úseku interného oddelenia, OAIM oddelenia, ortopedicko-traumatologického oddelenia. Ďalej pristúpilo vedenie nemocnice k nesmierne riskantnému kroku - k rekonštrukcii operačného traktu za plného chodu nemocnice. Zdá sa to byť neskutočné, ale realizácia tejto časti projektu bola zvládnutá za osem mesiacov, pričom náklady dosiahli l4 miliónov Sk. Z tejto čiastky až 3/4 predstavovalo sponzorské pokrytie. Etapa budovania centrálnych operačných sál a centrálnej sterilizácie bola najťažšou v celej rekonštrukcii nemocnice. Bolo tiež nutné oddeliť verejnú lekáreň od nemocničnej lekárne, čo si tiež vyžiadalo rekonštrukciu a stavebné úpravy. Potom nasledovali rekonštrukcie modernizácie na oddeleniach: ušno-nosno-krčné, chirurgické a interné oddelenie.

Po zvládnutí týchto prác bolo nutné získať vhodné prístrojové vybavenie, potrebné na prevádzku jednotlivých oddelení, čo bolo druhým z hlavných cieľov. Aj túto fázu vzniku nemocnice budúceho tisícročia sa podarilo zvládnuť, a tak sa skalická nemocnica môže pochváliť kompletným endoskopickým zariadením na gynekologickom a chirurgickom oddelení (laparoskopia), na urológii i na ortopédii. Veľkým prínosom pre pacientov bolo získanie mobilného rtg C-ramena, vyvolávacích rtg automatov, kompletnej EKG monitorovacej zostavy na kardiológii a mamografu, vrátane bioptickej jednotky na röntgenologickom oddelení. Úroveň poskytovanej zdravotníckej starostlivosti zvyšuje aj operačný mikroskop, anestéziologické prístroje s možnosťou neinvazívneho monitorovania obehu a dýchania počas operačného zákroku, ako aj nový a kvalitnejší šicí materiál. Na úseku intenzívnej starostlivosti možnosti precízneho sledovania obehu a dýchania s okamžitou možnosťou prístrojového a medikamentózneho riešenia pri náhlych zmenách. Veľký význam pre budúcnosť nemocnice má kompletné vybavenie rtg pracoviska tzv. skiaskopicko - skiagrafickou rtg vyšetrovacou stenou, ktorá je považovaná za akýsi predstupeň počítačovej tomografie. Zariadenie na počítačovú tomografiu (CT) sa podarilo získať a uviesť do prevádzky v roku 2000.

Treba však spomenúť, že nič z týchto veľkolepých modernizácií by sa neuskutočnilo bez veľkorysej finančnej podpory sponzorov. Zvlášť treba spomenúť a. s. Nafta Gbely, ktorá sa od začiatku podieľala na budovaní novej a modernej nemocnice. Vďaka však patrí i spoločnostiam ADUT-ADOX Skalica, Baňa Záhorie Holíč, Didaktik Skalica, Grafobal Skalica, Hosta Holíč, INA Skalica, Kovotvar Kúty, LSA Skalica, Metal-co Holíč, mestám Skalica, Holíč i Senica, Národnej banke Slovenska, Slovenskej poisťovni, Slovenským elektrárňam, firme Skal-Co Skalica, Slovenskému hodvábu Senica, Agrostav Senica, ZVL Skalica i Slovtransgass Senica. Práve tu sa ukázala ohromná sila nášho regiónu, jeho dôvera vo vlastné možnosti i budúcnosť zdravotníctva. Vďaka sponzorom, práci manažmentu nemocnice, ako i vďaka celému personálu dnes môže NsP Skalica poskytovať svojím pacientom tú najlepšiu starostlivosť, akú si človek zasluhuje. V prostredí rekonštruovaných oddelení a pracovísk nemocnice s kvalitným prístrojovým vybavením je k dispozícii 352 lôžok, pričom už nie sú vzácnosťou izby s jedným, či dvomi lôžkami. Pacient sa vo väčšine prípadov nemusí (vďaka novým operačným metódam) obávať bolestivej operácie, ktorá ho kedysi pripútala na lôžko i na dobu dvoch týždňov.

Tretím cieľom, ktorý si vedenie nemocnice vytýčilo, je sústavné skvalitňovanie služieb zdravotníckeho personálu v prospech pacientov, maximálne využitie najkvalitnejšej techniky, bezbolestná diagnostika a udržanie operačného trendu, ktorý by mal byť čo najmenej invazívny a čo najviac efektívny. Mimo týchto odborných snažení skalická nemocnica umožňuje svojím pacientom i uspokojovanie duchovných potrieb návštevami kňazov, umožnením prijatia sviatostí a vysluhovania náboženských úkonov. Všetci pacienti majú umožnené i návštevy najbližších v čase stanoveným oddelením (podľa charakteru prevádzky, epidemiologickej situácie, zdravotného stavu pacienta) a s ohľadom na doporučenie ošetrujúceho lekára. Pre detských pacientov pracuje nemocničná škola, ktorá má ročne v materskej škôlke cca 450 detí, v základnej škole okolo 400 detí a v školskej družine asi 330 detí o ktoré sa starajú učiteľky a vychovávateľka.

1.4.2004 bol poverený vedením NsP Skalica Ing. Ivan Medlen, ktorý sa 1.7.2004 stal riaditeľom nemocnice. MUDr. Milan Hlavatý zostal štatutárnym zástupcom riaditeľa a Doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD. námestníkom pre liečebno - preventívnu starostlivosť. 

MUDr. Patrik Fiala, PhD. bol na poste výkonného riaditeľa od 1.3.2011do 30.11.2011.

Mgr. Ing. Renáta Kormanová, MPH sa stala výkonnou riaditeľkou FNsP Skalica, a. s. 9.3.2012 a na tejto pozícii zotrvala do 30.4.2019. Odchodom Mgr. Ing. Kormanovej zastáva najvyšší post vo vedení FNsP Skalica, a.s. predseda predstavenstva MUDr. Ivan Uhliarik.