Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

O nemocnici

Všeobecne

Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Klinutím spustíte video

Skalická nemocnica začala písať svoju históriu v roku 1941, keď bol položený základný kameň nemocnice. Skutočná nemocničná liečba sa však začala o tri roky neskôr počas vojny, keď bola bombardovaná Bratislava.

Nemocnica s poliklinikou Skalica a.s. so sídlom Koreszkova 7, 909 82 Skalica bola založená spísaním notárskej zápisnice dňa 16.júla 2008 a svoju činnosť začala dňom 1.1.2009.

1. júla 2011 spoločnosť zmenila obchodné meno na Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Od 8.decembra 2020 je skalická nemocnica členom skupiny AGEL.

Nemocnica má zavedený a aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy  STN EN ISI 9001 : 2016 / ISO 9001 : 2015. Pri svojej činnosti uplatňuje nasledovnú politiku kvality:


Politika kvality

Vedenie nemocnice stanovuje politiku kvality, vyjadrujúcu celkové zámery a smer pôsobenia v oblasti systému manažérstva kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti:

„Poslaním Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a.s. je poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti s cieľom vytvoriť nemocnicu podľa predstáv našich klientov. Usilujeme o dosiahnutie maximálnej spokojnosti našich klientov pri udržateľnej ekonomickej stabilite s prihliadnutím na trvalé znižovanie environmentálnej záťaže."

Pre dosiahnutie vyššie uvedeného uplatňujeme pri svojej práci nasledovné princípy:


Zameranie na pacienta

V centre našej pozornosti je pacient ako klient. Pristupujeme k nemu slušne, ústretovo, dôstojne a rešpektujeme jeho individualitu, poskytujeme mu dostatok zrozumiteľných informácií o vyšetreniach, liečbe a vývoji jeho zdravotného stavu. Zároveň od pacienta očakávame prebratie zodpovednosti za svoje zdravie, dodržiavanie liečebného režimu a pokynov ošetrujúceho personálu v snahe zlepšiť jeho zdravotný stav. 

Zameranie na procesný prístup a rozvoj systému manažérstva kvality

Vybudovaním systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 prijímame zodpovednosť trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality, kvalitu poskytovaných služieb a plnenie legislatívnych požiadaviek, ktoré povedú k dobrým vzájomným vzťahom jednotlivých zainteresovaných strán. Všetky procesy, ktoré ovplyvňujú kvalitu našich služieb sú riadené, dokumentované, kontrolované a hodnotené.             

Zameranie na liečebný a ošetrovateľský proces

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavame legislatívu, záväzné požiadavky a doporučené štandardy. Zabezpečujeme údržbu a obnovu zdravotníckych prístrojov, zariadení a prostriedkov. Dodržiavame pravidlá pre vedenie, používanie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie, získané informácie chránime pred ich zneužitím. 

Zameranie na zamestnancov

Vedieme našich zamestnancov k uvedomeniu si dôležitosti svojej práce a dôležitosti vlastného rozvoja. Vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov a následné racionálne využitie ich potenciálu a schopností, vrátane prenosu získaných informácií a zručností do praxe, je základom pre trvalé zlepšovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Dbáme o dobré vzťahy medzi zamestnancami ako základ pozitívnej atmosféry, ktorú vníma a potrebuje každý pacient.

K naplneniu stanovených princípov a dosiahnutiu želaných výsledkov sa zaväzujú aj akcionári spoločnosti, ktorí jej vyhlásením deklarujú strategickú orientáciu Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a.s..


Svojím zameraním sa radí FN AGEL Skalica a.s. medzi všeobecné nemocnice s komplexným rozsahom zdravotníckych služieb (Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ambulantne je nemocnicou poskytovaná všeobecná, špecializovaná zdravotná starostlivosť a záchranná zdravotná služba (RLP, RZP). Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná  na základe odporúčania všeobecného lekára. V rámci ústavnej zdravotnej starostlivosti je poskytovaná liečebno-preventívna starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť a ústavná pohotovostná služba. Pracoviská spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (laboratóriá, pracovisko rádiológie a iné) poskytujú široké spektrum diagnostických, liečebných úkonov a disponujú moderným prístrojovým vybavením. Komplexnosť služieb je zaistená poskytovaním súvisiacich služieb, akými sú dopravná zdravotná služba, pobyt na lôžku, strava alebo pobyt sprievodcu. 

Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 110 000 obyvateľov spádovej oblasti okresov Skalica, Senica a okrajových častí okresov Myjava a Malacky.

Svoje diagnostické služby poskytuje nemocnica i lekárom súkromných ambulancií, či ako platené služby  na vlastnú žiadosť klienta.

Vyvíjané aktivity nemocnice smerujú k vytvoreniu podmienok pre poskytovanie náležitej zdravotnej starostlivosti v súlade s aktuálnymi štandardmi v medicíne za súbežného rešpektovania súčasných potrieb klienta nemocnice, limitov legislatívy a poisťovní. Samozrejmosťou je podpora zvyšovania odbornosti a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, ktorí sú nositeľmi kvality nemocničného zariadenia.


Rok 2021 v činnosti FN AGEL Skalica a.s.

Rok 2022 bol v činnosti Fakultnej nemocnice AGEL Skalica vo všetkých ohľadoch mimoriadnym rokom. Dve mutácie koronavírusu sa významnou mierou podpísali pod vysoké nasadenie zdravotníkov počas celého roka. Očakávania, že tretí „jesenný“ variant vírusu nebude natoľko agresívny a liečba nekovidových stavoch bude dominovať, sa nepotvrdili. Naopak, SARS-CoV-2 vírus útočil ešte razantnejšie a covidové lôžka sa plnili rovnako rýchlo, ak nie rýchlejšie. Najmä v druhej polovici roka bojovali zdravotníci s únavou a vyčerpanosťou, na dno svojich fyzických aj psychických rezerv si siahli pod vplyvom dlhodobo neutíchajúcej pandémie asi všetci.

Napriek obmedzeniam v poskytovaní ambulantnej a lôžkovej starostlivosti, ktoré si vyžiadala pandémia, pokračovala nemocnica v starostlivosti aj o nekovidové stavy pacientov. Lôžkovú starostlivosť v minulom roku nemocnica poskytla 9583 pacientom, pričom covid stavy tvorili 9,3% týchto hospitalizácií. 

Ambulantnými pracoviskami nemocnice prešlo v minulom roku viac ako 221 tisíc pacientov. Z celkového počtu cca 270 tisíc vykonaných ambulantných vyšetrení viac ako 30% tvorili rádiologické, resp. zobrazovacie vyšetrenia (röntgen, ultrasonografia, počítačová tomografia, magnetická rezonancia a mamografia). Zvýšený nápor pacientov zaznamenala v dôsledku imunopodpornej terapie pacientov s koronavírusovým ochorením v minulom roku ambulancia klinickej imunológie a alergológie. Vozidlá záchrannej zdravotnej služby zasahovali v minulom roku 3337 krát, pričom viac ako 60% týchto výjazdov k osobám v tiesni vykonali posádky Ambulancie rýchlej záchrannej pomoci Brodské.

Minulý rok bolo zahájených v nemocnici viacero rozvojových projektov a rekonštrukcií. „Niektoré z nich sme vzhľadom na obmedzenia počas pandémie nemohli zrealizovať a museli byť presunuté na nadchádzajúce mesiace nového roka,“ uviedol k plánovaným realizáciám riaditeľ a doplnil, že v tomto roku plánujú pokračovať v modernizácii nemocnice, ako po prístrojovej, tak aj po stavebnej stránke. Spektrum poskytovanej starostlivosti má byť rozšírené o ďalšie odbornosti a operačne výkony.

Od januára sa nemocnica zapojila do prevencie šírenia koronavírusovej infekcie prostredníctvom vakcinácie. Vo vakcinačnom centre FN AGEL Skalica bolo podaných v roku 2021 37 659 dávok vakcíny proti infekcii SARS-CoV-2, bolo aplikovaných cca 15,5 tisíca prvej a druhej dávky, zvyšok tvorili tretie dávky vakcíny.


Rok 2020 v činnosti FN AGEL Skalica a.s.

V roku 2020 bolo vyšetrených na ambulanciách 211,03 tis. pacientov, vykonaných bolo 4,608 tis. operácií, hospitalizovaných bolo 9,627 tis. pacientov Realizovalo sa 39,28 tis. RTG vyšetrení, 19,50 tis. CT a  4,39 tis. MR vyšetrení. Narodených bolo 761 detí. Bolo uskutočnených 2019 odberov krvi u 1116 darcov (odber cca 568 litrov krvi). Vykonalo sa 1622 FBLR vyšetrení a 59,35 tis. terapií FBLR. 

Výber z činnosti (2018-2020)

Investičné aktivity posledných rokov boli smerované najmä k výstavbe moderného onkologického pracoviska, modernizácii gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a modernizácii priestorov a zlepšenia manažmentu vyšetrení a liečby neurologického oddelenia.

Od marca 2019 spustený rezervačný systém ambulantných vyšetrení, ktorý zvýšil dostupnosť ambulantných vyšetrení pre pacienta a odbúral nápor na personál ambulancií v čakárňach. Za obdobie marec – december 2019 bolo v systéme evidovaných 19,34 tis. rezervácií a odoslaných 13,89 tis. notifikačných správ (oznámenie o blížiacom sa termíne, neprítomnosti lekára, náhradnom termíne a pod.).

Kiosk KLIENTSKEHO CENTRA bol uvedený do prevádzky v marci 2019 ako súčasť zavádzaného manažmentu ambulantných vyšetrení pacienta. Pracovníci klientskeho centra tu poskytujú klientsky servis pre klientov rezervačného systému ambulantných vyšetrení. Klient sa na vybrané pracoviská objednáva online cez internet alebo využíva služby Klientskeho centra (telefonicky, osobne). Klientsky servis je spoplatnený sumou 1 euro.

FN AGEL Skalica a.s. sa postupne stáva lídrom v diagnostike a liečbe neurologických ochorení. Dôkazom je zavedenie modernej metódy perfúzneho CT vyšetrenia mozgu, ktorá zásadne zlepšila možnosti včasnej diagnostiky pacientov po cievnej mozgovej príhode a návratu pacientov do plnohodnotného života.

FN AGEL Skalica a.s. je od roku 2018 zapojená do projektu „Poďakuj.sk“. Cieľom projektu je poukázať na dôležitosť a zmysluplnosť zdravotníckeho  povolania a prispieť k väčšej úcte a oceneniu zdravotníkov pacientami nemocnice. Aktivita sa s cieľom pozitívneho zviditeľnenia zdravotníckeho povolania ako takého rozšírila v roku 2020 zo sestier aj na lekárov a všetkých ostatných zdravotníckych pracovníkov (ZP). 

Druhým aspektom vzájomnej spolupráce s Komorou pre medicínske právo MEDIUS je podpora vzdelávania a zvyšovanie právnej istoty zdravotníckych pracovníkov nemocnice. V novembri 2019 bolo spustené elektronické vzdelávanie (e-learning) zdravotníckych pracovníkov. Elektronické kurzy FN AGEL Skalica a.s. (BOZP, PO) sú dostupné na platforme e-medius.sk. Klientska zóna a kurzy zamestnávateľa sú prístupné len registrovaným užívateľom po prihlásení.

Víziou nemocnice do budúcnosti zostáva poskytovanie náležitej zdravotnej starostlivosti v dôstojných podmienkach a v súlade s aktuálnymi štandardmi v medicíne, za súbežného rešpektovania súčasných potrieb klienta nemocnice. Samozrejmosťou je podpora zvyšovania odbornosti a vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, ktorí sú nositeľmi kvality nemocničného zariadenia.

Počet lôžok k 31.12.2020: 302 (307 k 1.2.2021)
Počet ambulantných vyšetrení v r. 2020: 258 006
Počet hospitalizovaných pacientov v r. 2020: 9627

Zdravotnícke pracoviská FNsP Skalica, a. s.:
31 špecializovaných ambulancií
10 lôžkových oddelení
7 oddelení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
5 špecializovaných oddelení