Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

034 6969 206
034/6969 207
nsi@careservices.sk

Diagnostické úseky

V zmysle koncepcie medicínskych špecializačných odborov sa oddelenie člení na dva základné funkčné celky:

1. Klinická biochémia

Na úseku sa vykonávajú rutinné a špeciálne biochemické vyšetrenia, základné imunologické vyšetrenia a základný toxikologický skríning z rôzneho biologického materiálu (plná krv, plazma, sérum, likvor, moč, stolica, punktát).

2. Hematológia a transfúziológia

Na úseku sa vykonávajú rutinné a špeciálne hematologické, koagulačné a imunohematologické vyšetrenia, expedujú sa krvné konzervy a špeciálne transfúzne prípravky. 


1. Biochemické vyšetrenia:

Rutinné biochemické vyšetrenia

Zahŕňajú vyšetrenia základných metabolitov, enzýmov, lipidov, iónov, špecifických proteínov vrátane markerov zápalu v sére, v moči a v likvore. Ide o spektrofotometrické alebo iónselektívne metódy. Diagnostické metódy sú založené na princípoch špecifických biochemických, imunologických a iónselektívnych reakcií in vitro. Systém vyšetrení je automatizovaný v integrovanej – čiastočne robotickej linke.


Špeciálne imunochemické vyšetrenia

Spektrum vyšetrení zahŕňa vyšetrenia hormónov a autoprotilátok v tyroidálnej diagnostike, vyšetrenia hormónov v prenatálnom skríningu rizika vrodených vývojových vád, niektorých onkomarkerov, ďalších hormónov a liečiv. Diagnostické metódy sú založené na veľmi senzitívnom a špecifickom princípe chemiluminiscenčných imunoanalýz in vitro, ktorý umožňuje stanovenie parametrov s veľmi nízkymi koncentráciami. Systém vyšetrení je automatizovaný v integrovanej – čiastočne robotickej linke.


Statimové vyšetrenia

Patria sem kardiovaskulárne markery a markery sepsy, vyšetrenia acidobázickej rovnováhy a krvných plynov, osmolality, vyšetrenia diagnostiky a monitorovania diabetu – glykémie z periférnej krvi a glykovaný hemoglobín. Na úseku sa používajú výkonné statimové analyzátory s krátkymi diagnostickými časmi a vysoko účinnými diagnostickými princípmi ako je chemiluminiscenčná enzýmová imunoanalýza, kvapalinová chromatografia, iónselektívna potenciometria alebo elektrochemická potenciometria.


Elektroforetické a imunofixačné metódy

Ide o elektroforetické vyšetrenie frakcií sérových bielkovín, dôkaz monoklonálnych imunoglobulínov a ich komponentov v sére a v moči imunofixáciou pomocou špecifických monoklonálnych protilátok, imunofixačný dôkaz prítomnosti špecifických bielkovín v moči pre diferenciálnu diagnostiku glomerulárneho a tubulárneho poškodenia obličiek. Diagnostické metódy sú založené na delení bielkovín v jednosmernom elektrickom poli na základe ich náboja a molekulovej hmotnosti, prípadne imunofixačnej reakcii antigén-špecifická protilátka na dôkaz prítomnosti patologickej bielkoviny. Úsek je čiastočne automatizovaný.


Základné vyšetrenia moču

Zahŕňa čiastočne automatizovanú základnú semikvantitatívnu chemickú analýzu moču na stripoch a morfologické mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu. Močový sediment je mnohonásobne nasnímaný kamerou, identifikácia elementov je riadená softvérom  s dodatočnou korekciou a validáciou odborným pracovníkom, čo zaručuje vysokú štandardizáciu, objektivitu nálezov v moči a možnosť ich kvantitatívneho hodnotenia.


Vyšetrenia v stolici

Vyšetrenie okultného krvácania v stolici

Diagnostickou metódou je imunochromatografia s vysokou senzitivitou a špecificitou, čo je  zabezpečené použitím monoklonálnych protilátok proti ľudskému hemoglobínu. Test nevykazuje krosreaktivitu s niektorými metabolitmi potravín, preto nie je potrebná špeciálna diéta pred odberom a tiež nie je nutné viacnásobné vyšetrovanie vzoriek ako pri starších typoch testov.

Vyšetrenie kalprotektínu v stolici

Imunochromatografický test sa využíva na diferenciálnu diagnostiku funkčných a zápalových ochorení čreva. Zachytáva kalprotektín v stolici, ktorý je výlučkom leukocytov prítomných v čreve pri zápalových ochoreniach


Základný toxikologický skríning

Vyšetrenie poskytuje kvalitatívny dôkaz o prítomnosti návykových látok. Na stanovenie prítomnosti drog a liečiv vo vzorke moču sa používa imunochromatografický test. V prípade pozitivity je možné vzorku odoslať na konfirmáciu do špecializovaného toxikologického laboratória. 


Skríning vrodených vývojových vád

Odhad rizika výskytu vrodených vývojových vád plodu v prenatálnom štádiu sa vykonáva pomocou špeciálneho diagnostického certifikovaného softvéru (Alpha program). Vstupnými dátami sú údaje z anamnézy matky, miery plodu získané sonografiou a hladiny hormónov (AFP, HCG a PAPP-A) stanovené z krvi matky v I. a II. trimestri. Odhad rizika je neinvazívny a je kalkulovaný ako spoločný výsledok integrovaného  testu v II. trimestri. Pozitivita skríningu je dôvodom na ďalšie špeciálne vyšetrenie – sonografické, resp. invazívny odber plodovej vody k DNA analýze.


2. Hematologické vyšetrenia

Analýza krvného obrazu

Analýza krvného obrazu umožňuje kvantitatívne vyšetrenie elementov a ďalších parametrov krvného obrazu vrátane 5-populačného diferenciálu leukocytov pomocou modernej technológie laserovej prietokovej cytometrie na automatizovanom analyzátore.


Koagulačné vyšetrenia

Ide o rutinné hemostaziologické vyšetrenia, stanovenie časov zrážania vzoriek krvi a ďalších koagulačných faktorov v plazme na automatizovanom analyzátore.


Cytomorfologické vyšetrenia v krvi

Ide o mikroskopickú diferenciáciu buniek krvných náterov a kostnej drene. Diagnostika je vykonávaná špecialistom - hematológom.


Imunohematológia a krvná banka

Imunohematologické vyšetrenia sú určené k stanoveniu krvných skupín, Rh faktoru, skríning anti-erytrocytových protilátok, imunohematologická kontrola kompatibility krvi darcu a príjemcu pred transfúziou krvi - expedícia krvných konzerv a špeciálnych krvných preparátov.  Diagnostika je založená na reakciách antigénov červených krviniek s antierytrocytovými  protilátkami in vitro – na špeciálnych diagnostických géloch. Imunohematologické laboratórium je vybavené tiež automatizovaným systémom na vyšetrenie krvných skupín.


Fotogaléria

späť na úvodnú stránku oddelení