Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Pacienti, návštevy, verejnosť

Formálne úkony nutné k pohrebu

Osobné veci zosnulého

Najskôr pozostalí prevezmú osobné veci po zosnulom na oddelení, kde nastalo úmrtie.

Doklady totožnosti zosnulého

Pre pochovanie zosnulého je najdôležitejšie, aby si príbuzní zabezpečili občiansky preukaz, prípadne cestovný pas. 

Návšteva patologicko-anatomického oddelenia

S občianskym preukazom (cestovným pasom) potom pozostalí navštívia  patologicko-anatomické oddelenie, kam prinesú občiansky preukaz (prípadne cestovný pas) a oblečenie pre zosnulého. Pozostalí si so sanitárom oddelenia dohodnú všetky potrebné náležitosti o úprave zosnulého a jeho uložení do truhly.

Tu uhradia poplatok za chladenie a ostatné poplatky za objednané služby spojené s úpravou zosnulého podľa platného cenníka

Pohrebná služba

Pozostalí si vyberú pohrebnú službu, ktorej môžu vystaviť plnú moc k vybaveniu matriky a plnú moc k zabezpečeniu prevozu k pohrebu. Bez plnej moci patologicko-anatomické oddelenie zosnulého pohrebnej službe nevydá. 

Listy o prehliadke

Listy o prehliadke boli  vystavené ohliadajúcim lekárom  a príjaté na oddelenie spolu s telom zosnulého. Patologicko-anatomické oddelenie vydáva listy o prehliadke osobe oprávnenej k vybaveniu pohrebu, teda aj pohrebnej službe vybavujúcej pohreb. Ide o dôležitý právny dokument, ktorý je požadovaný na matrike. 

Matričný úrad

K vybaveniu matriky je treba doklad totožnosti zosnulého (občiansky preukaz alebo cestovný pas) a List o prehliadke. Vybavenie matriky znamená zaznamenanie úmrtia na príslušnej matrike, overenie Listov o prehliadke matrikou, pričom matrika si ponechá dva exempláre a tretí vydá pohrebnej službe, ktorá na základe listu o prehliadke fakturuje úkony k pohrebu. Ak matriku vybavuje priamo pozostalý, matrika mu vydá overený jeden List o prehliadke, ktorý je potrebné odovzdať pohrebnej službe. Matrika po určitej dobe vydá obstarávateľovi pohrebu Úmrtný list. Úmrtný list je jediný dokument pre pozostalých o úmrtí ich príbuzného, ktorý sa použije pri vybavení dedičského konania alebo iných potrebných úkonoch. Je dôležité nezamieňať si List o prehliadke mŕtveho s Úmrtným listom. 

Miestna príslušnosť matričného úradu

Podľa príslušných zákonných ustanovení miesto úmrtia je aj miestom pre vybavenie matriky (nie podľa bydliska). 

To znamená, že pohreb zosnulého vo FNsP Skalica sa bez ohľadu na bydlisko zosnulého vybavuje na Matričnom úrade v Skalici.